IWONA OCHĘDUSZKO

KOMORNIK SĄDOWY przy sądzie Rejonowym w Chorzowie

Telefon

32 771 29 77

Serwis kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie Komornik Iwona Ochęduszko

Kancelaria komornicza w Chorzowie

Komornik Iwona Ochęduszko sprawuje swój urząd od 1992 roku. Od tego czasu doskonale łączy ogromne doświadczenie z nowoczesnością. Na personel składają się młodzi i dynamiczni ludzie z pełną wiedzą w zakresie egzekucji sądowej. Nieustannie dążymy do poprawy jakości i szybkości prowadzonych przez nas postępowań czy to poprzez inwestycję w narzędzia pracy czy też korekty w zakresie funkcjonowania samej kancelarii jak i utrzymania wysokiej jakości obsługi.

Komornik Iwona Ochęduszko w swojej pracy z powodzeniem korzysta z dostępnych udogodnień i systemów informatycznych, wśród których są:

CEPiK – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
System informatyczny obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach a także osobach posiadających wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami. Ewidencja ta prowadzona jest w systemie teleinformatycznym, zapytania wysyłane są drogą elektroniczną.

epuEPU – elektroniczne postępowanie upominawcze
Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego. Elektroniczne postępowanie upominawcze zostało wprowadzone jako odrębne postępowanie, mające charakter wezwania do zapłaty w sprawach, w których stan faktyczny nie jest skomplikowany i nie wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego.

ognivoSystem Ognivo – zapytania do banków o rachunki bankowe dłużnika
Poprzez nawiązanie współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową, nasza Kancelaria ma możliwość sprawdzenia poprzez system OGNIVO, czy dłużnik posiada rachunki bankowe w kilkudziesięciu polskich bankach.

zusE-ZUS – elektroniczny urząd podawczy ZUS
Dzięki aplikacji udostępnionej przez ZUS, przy kierowaniu zapytań w toku postępowania egzekucyjnego, udaje się ograniczyć czas doręczenia zapytań eliminując tradycyjny sposób wysyłania korespondencji przy pomocy poczty.

Baza danych PESEL
Dostęp do elektronicznej bazy PESEL eliminuje konieczność oczekiwania na tradycyjnie wysyłane odpowiedzi dotyczącej adresu zameldowania lub numeru PESEL. Kancelaria obecnie prowadzi proces rejestracji dostęp do bazy PESEL, co umożliwi w przyszłości szybkie uzyskanie niezbędnych danych.

ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Umożliwia elektroniczną wymianę dokumentów z administracyjnymi organami egzekucyjnymi oraz organami podatkowymi, w tym dokonywania w formie elektronicznej zajęć w urzędach skarbowych z tytułu zwrotu lub nadpłaty podatku oraz uzyskiwania z urzędów skarbowych informacji o dłużniku.
Nazwa skrzynki EPUAP:/ KS_Iwona_Ocheduszko/domyslna

Opisane systemy informatyczne są jedynie jednym z narzędzi pracy Komornika, gdzie największą skuteczność gwarantują czynności terenowe przeprowadzane w miejscu zamieszkania dłużnika bądź miejscu prowadzenia przez niego działalności. Czynności te podejmowane są niezwłocznie co skutecznie uniemożliwia dłużnikowi ukrycie lub wyzbycie się majątku. Na żądanie wierzyciela czynności terenowe mogą odbyć się w jego obecności.